Komanditná spolo?nos?
 
Komanditná spoločnosť je na rozdiel od napríklad nemeckého a rakúskeho práva na Slovensku chápaná ako kapitálová spoločnosť. Vzhľadom na tento rozdiel môže byť založenie komanditnej spoločnosti výhodné z daňových dôvodov predovšetkým pre rakúskych, nemeckých, resp. niektorých iných podnikateľov, ktorí sa rozhodnú uskutočňovať na Slovensku výrobnú činnosť, resp. poskytovať tu niektoré druhy služieb.
 
Spoločníci:
Spoločníkmi komanditnej spoločnosti sú komplementári a komanditisti (100 % zahraničná účasť je možná).
 
 
Počet spoločníkov:
komplementári: bez obmedzenia
komanditisti: 1 – 50
 
 
Základné imanie:
Základné imanie komanditnej spoločnosti musí byť najmenej 10.000 SKK. Použitie základného imania v rámci podnikateľskej činnosti je prípustné. Stačí pritom, ak poverený spoločník vydá potvrdenie, že základné imanie bolo splatené.
 
 
Ručenie:
Komplementári ručia za záväzky komanditnej spoločnosti bez obmedzenia. Komanditisti ručia za záväzky komanditnej spoločnosti podobne ako spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným, t.j. len do výšky nesplateného vkladu do základného imania.
 
 
Štatutárny orgán:
komplementári
 
 
Dozorná rada:
nie je povinná
 
 
Sídlo:
Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné.
 
V prípade, ak nemáte k dispozícii vlastné priestory na zriadenie kontaktnej adresy, sme Vám radi k dispozícii s našou službou ponuky registrovaných sídiel (tzv. virtuálne sídlo).
 
 
Živnostenský list:
Registrácia na živnostenskom úrade je nevyhnutná (držiteľom živnostenského oprávnenia je spoločnosť).
 
 
Obchodný register:
Zápis do obchodného registra je nevyhnutný.
 
 
Daňová povinnosť:
19 % daň z príjmov (žiadne dodatočné zdaňovanie rozdeleného zisku – dividendy na Slovensku)
 
 
Odporúčanie:
Pre podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou.